موقعیت ماژول ها

توجه داشته باشید اگر ماژولی به این موقعیت اختصاص نیابد بدنه اصلی تمام عرض صفحه را خواهد گرفت.

Top

A B C D E F

Header

A B C D E F

Drawer

Breadcrumb

Showcase

A B C D E F

Feature

A B C D E F

FullWidthTop

Utility

A B C D E F

ExpandedTop

A B C D E F

MainTop

A B C D E F

Content Top

A B C

Mainbody

Content Bottom

A B C

Sidebar

A B C

MainBottom

A B C D E F

ExpandedBottom

A B C D E F

Extension

A B C D E F

FullWidthBottom

Bottom

A B C D E F

Footer

A B C D E F

Copyright

A B C D E F

Debug

Analytics

 

مستندات : چیدمان فریم ورک گانتری

بدنه ی اصلی /چیدمان نوار

از مسیر روبرو اقدام کنید مدیریت سایت → منو افزونه ها → مدیریت قالب ها → jm_ziggurat آنگاه به سربرگ Layouts بروید و مقدار Mainbody/Sidebar را تنظیم کنید

تصویر
تصویر
تصویر

توجه داشته باشید اگر ماژولی به این موقعیت اختصاص نیابد بدنه اصلی تمام عرض صفحه را خواهد گرفت.

Sidebar
A
Mainbody
Sidebar
B C
Sidebar
A B
Mainbody
Sidebar
C
Sidebar
A B C
Mainbody
Mainbody
Sidebar
A
Mainbody
Sidebar
A B
Mainbody
Sidebar
A B C
Sidebar
A
Mainbody
Sidebar
A B
Mainbody