موقعیت ماژول ها

توجه داشته باشید اگر ماژولی به این موقعیت اختصاص نیابد بدنه اصلی تمام عرض صفحه را خواهد گرفت.

Header

A B C D E F

Slideshow

TopFullWidth

Drawer

Top

A B C D E F

Showcase

A B C D E F

Breadcrumb

Feature

A B C D E F

Utility

A B C D E F

ExpandedTop

A B C D E F

MainTop

A B C D E F

Content Top

A B C

Mainbody

Content Bottom

A B C

Sidebar

A B C

MainBottom

A B C D E F

ExpandedBottom

A B C D E F

FullWidth

Extension

A B C D E F

Bottom

A B C D E F

Footer

A B C D E F

Copyright

A B C D E F

Debug

Analytics

 

مستندات : چیدمان فریم ورک گانتری