موقعیت ماژول های قالب

توجه داشته باشید اگر ماژولی به این موقعیت اختصاص نیابد بدنه اصلی تمام عرض صفحه را خواهد گرفت.

Header

A B C D E F

Slideshow

Drawer

Top

A B C D E F

Showcase

A B C D E F

FullStrip

FirstFullWidth

Breadcrumb

Feature

A B C D E F

Utility

A B C D E F

SecondFullWidth

MainTop

A B C D E F

ExpandedTop

A B C D E F

Content Top

A B C

Mainbody

Content Bottom

A B C

Sidebar

A B C

ExpandedBottom

A B C D E F

MainBottom

A B C D E F

ThirdFullWidth

Extension

A B C D E F

Bottom

A B C D E F

Footer

A B C D E F

Copyright

A B C D E F

Debug

Analytics

 

مستندات : چیدمان فریم ورک گانتری

بدنه ی اصلی / چیدمان نوار

از مسیر روبرو اقدام کنید مدیریت سایت → منو افزونه ها → مدیریت قالب ها → jm_gisou آنگاه به سربرگ Layouts بروید و مقدار Mainbody/Sidebar را تنظیم کنید

image
image
image

توجه داشته باشید اگر ماژولی به این موقعیت اختصاص نیابد بدنه اصلی تمام عرض صفحه را خواهد گرفت.

Sidebar
A
Mainbody
Sidebar
B C
Sidebar
A B
Mainbody
Sidebar
C
Sidebar
A B C
Mainbody
Mainbody
Sidebar
A
Mainbody
Sidebar
A B
Mainbody
Sidebar
A B C
Sidebar
A
Mainbody
Sidebar
A B
Mainbody