انعطاف پذیر

این قالب جذاب دارای حالت انعطاف پذیری که حروف یا تصاویر را به صورت چارچوب در ۴  صفحه نمایش می دهد .