گانتری ۴ هسته

این قالب دارای فریم ورک ۴ هسته ای گانتری است که دارای  ارائه ویژگی های بزرگ و توابع، از قبیل شبکه پاسخگو است.