تنوع ماژول ها

There are 8 stylistic module class suffixes, these add a unique style variation to the module: box1-4 and title1-4; and 25 structural suffixes, these affect the layout and metrics of the module.

title2

An example module using the title2 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

title4

An example module using the title4 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

box2

An example module using the box2 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

box4

An example module using the box4 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

title1

An example module using the title1 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

title3

An example module using the title3 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

box1

An example module using the box1 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

box3

An example module using the box3 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

سافیکس

Enter any available suffixes at Extensions → Module Manager → Module → Module Class Suffix.

You can compound multiple suffixes together such as: box1 title3.

عنوان ۳ صندوق ۲

An example module using the box2 title3 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

عنوان ۲ صندوق ۳

An example module using the box3 title2 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.

box4 title1

An example module using the box4 title1 module suffix.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecetur adipiscing elit donec sit amet nibh.